Rodzaje zabezpieczeń osobistych kredytu

Instytucja udzielająca kredytu, może zażądać od osoby ubiegającej się o kredyt zabezpieczenia kredytu, szczególnie powstaje to w sytuacji, gdy zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy jest niewystarczająca. Zabezpieczenia osobiste powodują odpowiedzialność za spłatę długu całym majątkiem osoby dającej zabezpieczenie.

Rodzaje zabezpieczeń osobistych:

WEKSEL GWARANCYJNY (IN BLANCO)

Jest dokumentem zaopatrzonym w podpis wystawcy weksla złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Weksel może zabezpieczyć całość lub część wierzytelności. Do weksla in blanco banki spisują deklarację wekslową określającą w jakiej sytuacji bank może uruchomić weksel i na jaką kwotę go wystawić.

PORĘCZENIE WEKSLOWE (AWAL)

Może wystąpić sytuacja, w której banki przyjmując weksel gwarancyjny, mogą domagać się dodatkowego zabezpieczenia, którym jest poręczenie wekslowe, czyli awal.
Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza, czy stan finansowy poręczyciela (awalisty) może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.

PORĘCZENIE WEDŁUG PRAWA CYWILNEGO

Jest umową, w której w przypadku gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie, poręczyciel zobowiązuję się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami.. Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza czy stan finansowy poręczyciela może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.

GWARANCJA BANKOWA

Stanowi pisemne zobowiązanie banku do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami dodatkowymi i w przypadku kredytobiorca na rzecz którego gwarancja została wystawiona nie spłaci kredytu w określonym terminie. Gwarancja bankowa jest samodzielnym zobowiązaniem banku podejmowanym na zlecenie klienta.

Stronami w gwarancji bankowej są:
zleceniodawca, który zawiera z bankiem umowę o udzielenie gwarancji (kredytobiorca)
beneficjent gwarancji na rzecz którego wystawiona jest gwarancja (kredytodawca bank X)
gwarant – bank udzielający gwarancji (bank Y)

PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU KREDYTOWEGO

Polega na przystąpieniu do długu kredytowego jako dłużnika osoby trzeciej, przy czym dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony z długu.
Kredytobiorca i przystępujący do długu odpowiadają solidarnie wobec banku za spłatę kredytu całym swoim majątkiem. Bank może żądać spłaty kredytu od jednego i od drugiego.

PRZEJĘCIE DŁUGU KREDYTOWEGO

Występuje, gdy w miejsce dotychczasowego dłużnika wstępuje osoba trzecia (nowy dłużnik)
Polega na wstąpieniu osoby trzeciej(nowego dłużnika) w miejsce dotychczasowego kredytobiorcy. Osoba przyjmująca dług st6aje się dłużnikiem banku na warunkach określonych w umowie kredytowej z kredytobiorcą, natomiast kredytobiorca zostaje z tego długu zwolniony.