Osiągnij sukces z systemem ERP

Osiągnij sukces z systemem ERP

Niewystarczający przepływ informacji, utrudniona sprawozdawczość, brak wspólnego punktu odniesienia i jednakowych mierników dla analiz biznesowych czy trudności w rozszerzeniu działań zarządczych na nowe spółki — to tylko niektóre problemy typowe dla osób zarządzających grupami kapitałowymi. Nawet w niewielkich strukturach tego typu niełatwo jest koordynować działania i gromadzić informacje na potrzeby raportowania operacyjnego czy sprawozdawczości finansowej bez wsparcia ze strony nowoczesnych programów informatycznych.

Rzetelny obraz działalności

W przypadku grup kapitałowych zintegrowany system ERP pozwala spojrzeć na prowadzoną działalność z nowej perspektywy i potraktować całą grupę spółek jak jeden organizm. Spójny system raportowania oznacza także możliwość łatwego porównywania efektywności grupy spółek oraz wykorzystania jednolitych wskaźników analitycznych czy modeli controllingowych. Zintegrowane środowisko spinające działalność wszystkich spółek grupy kapitałowej to również możliwość wykorzystania sprawdzonych wzorców działania, a także łatwego wdrażania usprawnień organizacyjnych i procesowych w poszczególnych pomiotach.

Skuteczne zarządzanie grupą spółek nie może jednak ograniczać się tylko do konsolidacji wyników i sporządzania sprawozdań finansowych. Efektywność biznesowa całej grupy kapitałowej to pochodna sprawności wszystkich tworzących ją podmiotów. Tym bardziej istotne staje się zapewnienie efektywnej komunikacji i bezpiecznej wymiany informacji między poszczególnymi spółkami oraz integracji procesów zarządzania (przekrojowo wobec podziałów organizacyjnych). Integracja taka obejmować powinna wszystkie kluczowe procesy biznesowe powiązanych spółek — od procesów kadrowo-płacowych, przez logistykę i sprzedaż, po controlling i finanse.

Grupa sprawna operacyjnie

Idąc dalej, dostępna w ramach środowiska ERP konsolidacja informacji biznesowych ułatwia przygotowywanie sprawozdań i analiz niezbędnych do szybkiego reagowania na zdarzenia gospodarcze zachodzące w kontekście pojedynczych spółek, jak i całej grupy. Dzięki rozbudowanym mechanizmom obiegu informacji, a także integracji i konsolidacji danych grupa spółek może funkcjonować jak jeden podmiot. Przykładowo, w wyniku zintegrowania procesów kadrowych możliwe jest łatwiejsze planowanie ścieżek kariery i zarządzanie szkoleniami oraz sprawiedliwe wynagradzanie osób zajmujących podobne stanowiska. Z kolei scalenie procesów zaopatrzenia poszczególnych spółek pozwala racjonalizować zakupy i optymalizować działalność w zakresie gospodarki magazynowej. To zaś pozytywnie odbija się na efektywności kosztowej poszczególnych spółek i całej grupy kapitałowej. Podobne korzyści stają się łatwo osiągalne także w obszarach logistyki, czy sprzedaży.