Czym są inwestycje długoterminowe?

Pomnażanie kapitału często jest łączone z pojęciem inwestycji. To słowo, które pojawia się zarówno podczas codziennej rozmowy, ale też w podręcznikach do ekonomii i finansów. Warto wiedzieć, że pomimo dość prostego brzmienia, definicja inwestycji jest o wiele szersza.

Czym jest inwestycja?

Na wstępie skupmy się na zdefiniowaniu tego, czym jest inwestycja. Przeglądając dostępne źródła, możemy spotkać się z wieloma alternatywami. Jedni mówią, że jest to po prostu ulokowanie środków w aktywa materialne lub niematerialne, inni z kolei określają inwestycje jako swego rodzaju układ gospodarczy, który służy pomnażaniu kapitału. Pośród tego wydaje się jednak, że pojęcie inwestycji najlepiej odzwierciedla nieco bardziej fachowe sformułowanie, które mówi, że jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, aczkolwiek niepewnych zysków. Jak widzimy, mamy tu do czynienia z dwoma sformułowaniami, takimi jak:

  • zysk – oczywistym jest, że inwestując, chcemy osiągnąć dodatnią stopę zwrotu. Niemniej jednak, aby to osiągnąć, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych jest odpowiednia analiza oraz przemyślane ulokowanie kapitału;
  • ryzyko – pamiętajmy, że inwestycje są nierozłączne z pojęciem ryzyka. Bardzo często mówi się, że inwestorzy charakteryzują się pewnym stopniem awersji do ryzyka. Innymi słowy, jedni są skłonni ponieść większe ryzyko, inni mniejsze. To z kolei jest skorelowane z możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu. Z reguły, im większe ryzyko, tym większej stopy zwrotu możemy się spodziewać. Pamiętajmy jednak, że w przypadku niepowodzenia musimy liczyć się również z większą stratą.

Biorąc pod uwagę to, o czym do tej pory napisaliśmy, z pewnością możemy stwierdzić, że inwestycje to pojęcie, które kojarzy się z szeroko pojętymi finansami i ryzykiem. Pomimo tego warto zwrócić uwagę na ich podział. Wśród literatury ekonomicznej najczęściej dzieli się je ze względu na horyzont czasowy – wyróżniamy inwestycje krótko i długoterminowe. Poniżej weźmiemy po lupę drugą opcję.

Czym są inwestycje długoterminowe?

Inwestycje długoterminowe, jak sama nazwa wskazuje, mają związek z horyzontem czasowym, na jaki zostały zawarte. Generalna zasada mówi, że są to aktywa oraz wartości niematerialne i prawne o horyzoncie inwestycyjnym dłuższym niż rok czasu. Podobne sformułowanie możemy znaleźć w polskim prawodawstwie, a konkretniej mówiąc w ustawie o rachunkowości. No dobrze, nadal jednak pozostaje pytanie, co może wchodzić w skład inwestycji długoterminowych? Przede wszystkim mówimy tu o wszelkiego rodzaju nieruchomościach, takich jak budynki czy grunty. Poza tym dobrym przykładem są wartości niematerialne i prawne, które zostały zakupione przez konkretną spółkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Inwestycje długoterminowe dla inwestorów indywidualnych

Abstrahując od tego, o czym napisaliśmy powyżej, pamiętajmy, że inwestycje długoterminowe mogą być również bliskim pojęciem dla inwestorów indywidualnych. Osoby te do inwestycji długoterminowych mogą, podobnie jak firmy, klasyfikować nieruchomości czy grunty. Poza tym często mówimy tutaj o udziałowych czy dłużnych papierach wartościowych, takich jak akcje lub obligacje. Stanowią one świetną alternatywę do pomnażania kapitału, a ich horyzont czasowy jest z reguły dłuższy niż rok czasu. W związku z tym świetnie wpisują się w zagadnienie inwestycji długoterminowych. Poza tym inwestorzy indywidualni często korzystają z nieco mniej standardowych rozwiązań, takich jak m.in. lokowanie kapitału w kryptowaluty. Niezależnie od sposobu, na jaki poświęcane są pieniądze, wiążący jest tu horyzont czasowy, który z definicji musi być dłuższy niż rok.